Let's crack CU-AAT!

การสอบ CU-AAT มีเพียง 5 ครั้งต่อปี
เตรียมตัวให้ดีเพื่อคะแนนขั้นเทพ
Learn More

10 เรื่องน่ารู้ CU-AAT

พบ 10 เรื่องที่ควรรู้ก่อนสอบ CU-AAT
A Closer Look

ลักษณะของข้อสอบ CU-AAT

Math: Arithmetic

เราเคยเรียนมาแล้วด้วยหรือ? แต่หากจะพูดใหม่ว่าเป็นเลขที่ทุกคน
เจอกันทุกคนในชีวิตประจำวันแน่ๆ

Math: Algebra

นี่เป็นเรื่องที่นำกฏต่างๆมาใส่สร้างเป็นความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์
ขึ้นมา ยกตัวอย่างง่ายๆก็สมการต่างๆ

Math: Geometry

นี่คือเรขาคณิต เป็นแขนงหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวกับการหาขนาด
ความยาว พื้นที่ ปริมาตร ของสิ่งต่างๆ

Math: Problem Solving

นี่คือการแก้ไขปัญหาโดยใช้คณิตศาสตร์ อาจรวมถึงตรรกศาสตร์ ความน่าจะเป็น
การนับ และการเรียง/การจัดหมู่

Verbal: Critical Reading

ลักษณะข้อสอบคล้ายกับ SAT Critical Reading แต่เนื้อหาง่ายกว่า
โดยประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ Sentence Completion และ Reading

Verbal: Writing

เราต้องคอยจับผิดข้อสอบว่าข้อความหรือประโยคใดใช้ภาษาผิดหลัก Grammar
ข่าวดีคือข้อสอบในส่วนนี้ไม่ต้องมีการเขียน Essay